El Codi Ètic té com objectiu establir els principis, comportaments, valors, pràctiques i conductes que han de regir i guiar les actuacions dels treballadors en particular i dels professionals en general que formen part d’alguna de les Societats integrants del grup Copcisa Corp, qualsevol que sigui la modalitat contractual que les pogués unir a aquesta Organització.

Aquest Codi, aprovat al 2015 i modificat al 2019, es configura com punt de partida del model d’ètica i comportament de la Companyia i entre els seus objectius hi ha també orientar com han de funcionar, no només les relacions entre treballadors, sinó també les actuacions d’aquests amb clients, accionistes, proveïdors, col·laboradors externs, institucions públiques i privades i amb la societat en general.

El Grup Copcisa Corp compta amb un òrgan, la Comissió de Seguiment de la Gestió del Risc, responsable de velar pel compliment del Còdi Ètic així com d’establir aquelles mesures preventives necessàries per a identificar, controlar i avaluar els possibles incompliments. A més, compta amb una Bústia Ètica que permet comunicar de forma senzilla qualsevol tipus de conducta irregular que es pogués produir. Aquesta iniciativa, de gran transcendència, posa al servei de qualsevol persona una eina eficaç per a consultar dubtes o comunicar els possibles incompliments del Codi Ètic.

L’operativa de la Bústia Ètica ve recollida en el seu corresponent Reglament que és el que estableix las regles de funcionament del mateix. La finalitat última de la Bústia es possibilitar que treballadors i professionals informin de qualsevol risc o incompliment del Codi.

Comunicació

La persona, ja sigui treballador, proveïdor, subcontractista o col·laborador, haurà de contactar o amb el seu immediat superior jeràrquic o directament amb la Comissió de Seguiment de la Gestió del Risc, a través de qualsevol de les quatre vies següents:

  • Presentant-se personalment i realitzant una explicació verbal directa.
  • Per correu electrònic als responsables esmentats. En aquest sentit, la Comissió de Seguiment de la Gestió del Risc té un compte de correu personalitzat: buzonetico@copcisacorp.com
  • Telefònicament a través del número 937 454 400 sol·licitant contactar amb la Comissió de Seguiment de la Gestió del Risc.
  • O mitjançant la remissió d’una nota interna als responsables esmentats (dirigida a Comissió de Gestió del Risc, COPCISA CORP, S.A. c/Navas de Tolosa 161, 08224 Terrassa).

En tots els casos, es recomana que la persona reporti l’actuació de la forma més descriptiva i detallada possible, indicant referències a dies, incidents, fets i testimonis.